روانشناسی و مددکاری

مددکاری اجتماعی

یکی از مهمترین حیطه هایی که مددکاران اجتماعی در کار با افراد دارای معلولیت در مرکزخیریه وحدت بر آن تمرکز دارند توانبخشی روانی-اجتماعی است.این توانبخشی شامل تمام اقدامات هدفمند برای کاهش اثر معلولیت بر فرد،قادر ساختن فرد برای دستیابی به استقلال،افزایش کیفیت زندگی و خودشکوفایی است.توانبخشی افراد دارای معلولیت فرایندی پویا و خلاق است که به همکاری گروهی افراد متخصص درمانی،مددجو و خانواده نیازمند است.همچنین با ارائه ی حمایت های اجتماعی برای توانخواهان نیازمند و شناسایی آنها،طراحی برنامه های شاد و مفرح،افزایش ارتباط توانخواهان با محیط،نرس و مراقبین و … به نقش اساسی خود می پردازد.

روانشناسی

عقب ماندگی یا نارسایی های ذهنی شایع ترین نارسایی ها هستند که بر تمامی جنبه های تحولی کودک تاثیر می گذارند.این افراد از نظر جسمانی کندتر رشد میکنند،کندتر زبان می آموزند،کندتر یاد میگیرند و از خود مراقبت میکنند و نیز کندتر بر مهارت های تحصیلی تسلط می یابند.به همین دلیل باید از آموزش های ویژه و خاص با امکانات آموزشی ویژه ی این قشر برخوردار شوند تا با افزایش مهارت های اجتماعی،مهارت های خودیاری،مهارت های تحصیلی و پایه بتوانند کیفیت زندگی بهتری را تجربه کنند.

روانشناسی در مرکز خیریه وحدت با استفاده از روشهای علمی زیر در بستری شاد و امن در خدمت فرشته ها میباشد.

  • رفتار درمانی: این روزیکرد درمانی به ما کمک میکند تا با تکنیک ها و فنون رفتاردرمانی به افزایش رفتارهای مطلوب،کاهش رفتارهای نامطلوب،ایجاد رفتارهای تازه متناسب با موقعیت و شرایط را هدف قرار داده و به افزایش کیفیت روابط و تعاملات ،سازگاری،کاهش تنش و سطح اضطراب،افزایش توجه و تمرکز و …. می پردازد.
  • بازی درمانی: از آنجاییکه بازی از ضروریات زندگی انسان است و در بازی افکار و احساسات پنهان بازگو میشوند،استفاده از بازی درمانی در افراد معلول ذهنی مزایای بسیاری دارد.از جمله:تخلیه انرژی در بازیهای حسی-حرکتی،افزایش ارتباط و صمیمیت،رشد خلاقیت،رشد حل مسئله،بهبود و رشد مهارت های کلامی،افزایش هماهنگی اعضای بدن و … را در بر دارد.
  • هنردرمانی: هنردرمانی بعنوان ابزاری مفید و موثر در بیماریهای ذهنی است.هنردرمانی از روشهای متنوع و متعددی همچون:نقاشی،طراحی ،کاردستی و کلاژ استفاده میکند تا به سلامت و بهزیستی جسمی،روانی و هیجانی فرد معلول ذهنی و جسمی کمک کند.