کاردرمانی و توانبخشی

کاردرمانی در خیریه وحدت

کاردرمانی عبارت است از استفاده درمانی از کارها و فعالیت‌های روزمره زندگی برای پیشرفت دختران معلول ذهنی ساکن در این خانه و ارائهی خدمات ویژهی کاردرمانی شامل: آموزش مهارتهای زندگی در حد توان و میزان یادگیری دختران، ایجاد و توسعهی مهارتهای درکی، حرکتی و عملکرد یکپارچگی حس، توسعهی مهارتهای بازی و پیش حرفه‌ای و تواناییهای اوقات فراغت، طراحی، ساختن یا بکار بردن وسایل کمکی و استفاده از صنایع دستی که به‌طور ویژه به منظور افزایش عملکرد طرح شده است، توصیف و تفسیر آزمون‌ها مثل ارزیابی قدرت عضلانی، ارزیابی دامنهی حرکتی و نیز تطبیق محیط برای فرد معلول می‌باشد. این خدمات به‌طور فردی، گروهی یا در سیستم‌های اجتماعی موسسه وحدت ارائه می‌گردد
بطور خلاصه تمامی افرادی که به علّت مشکل یا مشکلاتی لازم است در موسسه خیریه وحدت نگهداری تحت درمان قرار گیرند تا به استقلال نسبی در عملکردهای مورد نظر برسند، تحت این روش درمانی قرار می‌گیرند

توانبخشی

توانبخشی مجموعه ای است که اقداماتی هدفمند را ، در جهت قادرسازی شخص معلول، به منظور دست یابی به سطح نهایی توانایی و عملکرد جسمی، حسی، ذهنی روانی، اجتماعی و حفظ این توانایی ها انجام می دهد.

خدمات توانبخشی برای کم توانان ذهنی

به مجموعه ای از اقدامات توانپزشکی و توانبخشی آموزشی، حرفه ای و اجتماعی گفته می شود که موجبات استقلال نسبی افراد ناتوان و معلول را در جامعه فراهم می نماید و سبب بازگشت مجدد آنان به جامعه و استفاده مساوی از فرصت های مختلف اجتماعی، شغلی، آموزشی و اقتصادی در مقایسه با افراد سالم می گردد.

این مرکز به کم توانان ذهنی بالای ۱۴ سال واجدشرایط آموزشهای فنی و حرفه ای همراه با خدمات توانبخشی با بهره هوشی تربیت پذیر بالا و آموزش پذیر خدمات ارائه می کند؛هدف از آموزش و توانبخشی حرفه ای در خیریه وحدت  بالا بردن توانایی های این گروه از کم توانان ذهنی در رساندن آنان به حداکثر توانایی در جهت زندگی مستقل و مطلوب در محل زندگی و کسب عقل معاش می باشد
به طوری که با ارائه آموزشهای عملی به طور مداوم زمینه پرورش قوای فکری و جسمی در آنها فراهم گردد


مرکز خیریه وحدت آموزشهای خود را حول ۴ محور (پرورش مهارتهای حدالمکان حرفه ای  – پرورش مهارتهای آموزشی ابتدایی و یا پیشرفته – پرورش مهارتهای اجتماعی – پرورش مهارتهای فردی ) ارائه می دهد.


توانبخشی و کاردرمانی حرفه ای مددجویان کم توان ذهنی بالای ۱۴ سال

هرچند کودکان و نوجوانان معلول ذهنی به حاشیه زندگی اجتماعی رانده شده اند، ولی آنان نیز به دنبال آرزوهای گم شده خود هستند و امیدوارند حصار تنهایی شان فرو ریزد و زندگی شرافتمندانه برایشان میسر گردد . این مهم تنها از طریق آموزش، توانبخشی و حرفه آموزی این توانخواهان معصوم امکان پذیر می باشد.رشد و بزرگ شدن دختران معلول ذهنی مصادف است با آغاز شناخت خود و محیط و کشف تفاوت ها . ابتلا به ناتوانایی های هوشی را نمی توان تنها بر عهده ناتوانایی ها و یا ضعفهای این گروه از دختران گذاشت.اغلب این افراد علی رغم گذراندن دوره های آموزشی مختلفبه دلیل ضریب هوشی پایین و همینطور عدم پذیرش خانواده مورد بی لطفی جامعه قرار می گیرند.

اهداف بخش توانبخشی و کاردرمانی حرفه ای

  • کشف و رشد توانمندی های مددجویان کم توان ذهنی
  • جبران ناتوانایی ها و نقایص شناختی،حرکتی، اجتماعی مددجویان کم توان ذهنی از طریق فعالیتهای حرفه ای
  • آماده سازی مددجویان برای شناخت نسبی توانایی های خود و فعالیت های اجتماعی مربوط به آن
  • فراهم آوری امکان ادغام مددجویان مبتلا به ناتوانایی های هوشی در جامعه از طریق فعالیت های حرفه ای